Bolagsstämma i Appload (publ):

Aktieägarna i Appload AB (publ), 556738-4283, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 november 2016 kl. 10.00, hos bolaget, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införda i aktieboken och bör anmäla sitt deltagande senast klockan 14.00 den 21 november 2016 per post till Appload AB (publ), Eriksbergsgatan 10 3 TR, 114 30 Stockholm eller per e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Vid anmälan bör anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

$11.        Val av ordförande vid stämman

$12.        Upprättande och godkännande av röstlängd

$13.        Val av en eller två justeringsmän

$14.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

$15.        Godkännande av dagordning

$16.        Beslut om styrelsens förslag om nyemission, ”Ägarlån 2015”

$17.        Beslut om styrelsens förslag om nyemission, ”Ägarlån 2016”

$18.        Beslut om styrelsens förslag om nyemission, ”Företrädesemission I”

$19.        Beslut om styrelsens förslag om nyemission, ”Företrädesemission II”

$110.      Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen

$111.      Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen

$112.      Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagskategori

$113.      Stämmans avslutande

Styrelsens förslag om nyemission, ”Ägarlån 2015” (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 29 355aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 293 550 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

$11          Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande tecknare:

Tecknare

Högsta antal

Gandul AB

 3 433   

Creatinare AB

 11 598   

Davisa Ltd

 5 960   

Nordenhök Utveckling AB

 1 820   

Health Runner AB

 6 304   

Peter Knafve

 240   

$12          Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

$13          För varje tecknad aktie ska erläggas 10 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

$14          Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordringar på bolaget i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

$15          Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

$16          De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

$17          Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag om nyemission, ”Ägarlån 2016” (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 30 947 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 309 470 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

$11          Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande tecknare:

Tecknare

Högsta antal

Creatinare AB

 3 966   

Hans Otterbeck

 500   

Health Runner AB

 15 432   

Lars Ola Andersson

 833   

Mats Dahlin

 6 216   

Peter Knafve

 333   

Lars-Ola Andersson

3 667   

$12          Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

$13          För varje tecknad aktie ska erläggas 30 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

$14          Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordringar på bolaget i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

$15          Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

$16          De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

$17          Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag om nyemission, ”Företrädesemission I” (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 50 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

$11          Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

$12          Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

$13          För varje tecknad aktie ska erläggas [27] kronor.

$14          Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den [16 december 2016].

$15          Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

$16          De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

$17          Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen, se styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen.

$18          Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag om nyemission, ”Företrädesemission II” (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 50 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

$11          Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

$12          Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

$13          För varje tecknad aktie ska erläggas 30 kronor.

$14          Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske tidigast den [2 januari 2016] och senast den [20 januari 2017].

$15          Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

$16          De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

$17          Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen, se styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen.

$18          Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och ska kunna utnyttjas upp till och med det vid var tid maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap. aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen:

$11          Rubriken för bolagsordningen ska lyda ”Bolagsordning för Appload AB (publ), org.nr 556738-4283”.

$12          Aktiekapitalsgränsen i § 4 ska vara lägst [2 000 000] kronor och högst [8 000 000] kronor.

$13          Gränserna för antalet aktier i § 5 ska vara lägst [200 000] st. och högst [800 000] st.

$14          Föreskriften om kallelsesätt i § 9 ska justeras på så sätt att webbadressen till bolagets hemsida inte framgår uttryckligen av bolagsordningen utan ersätts av uttrycket ”på bolagets hemsida”.

$15          Bolagsordningens förbehåll om att aktierna ska vara registrerade i ett avstämningsregister tas bort.

Styrelsens förslag om ändring av bolagskategori (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget ska bli privat samt att bolagsordningen ändras på det sättet att uppgiften om att bolaget är publikt tas bort och att bolagets firma ändras till att inte innehålla ”(publ)”.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 6-7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut avseende punkt 8-10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut avseende punkt 11 krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast den 19 november 2016 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

__________

Stockholm, oktober 2016

 

Appload AB (publ)

 

Styrelsen

 

Contact us

MyWidz
Alsnögatan 3
116 41
STOCKHOLM
+46 (0)8-400 255 54

Mywidz